De stichting

De Stichting Vrienden van Georgië is ontstaan toen Nederlandse en Georgische vrijwilligers de handen ineensloegen om een vervallen basisschool in een klein bergdorp te renoveren. De kinderen kregen les in het oude houten gebouw, met gaten in de wanden en ramen zonder glas,. De houtkachel in het leslokaal werkte al jaren niet meer en dat bij een temperatuur van soms tienallen graden onder nul in de winter. Verschillende sponsoren brachten geld bijeen om de materialen te kunnen kopen. Nederlandse vrijwilligers reisden op eigen kosten naar Georgië en konden in ruim twee weken samen met de bewoners van het dorpje een klein wonder verrichten. Om het feest van de gerenoveerde school te vieren kregen alle kinderen van het dorp een rugtas met schoolspullen en natuurlijk een Hollandse knuffel.
Het succes van dat project is de basis geweest voor de oprichting van Stichting Vrienden van Georgië. SVVG zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare groepen in Georgië.

De filosofie van de stichting en even simpel als succesvol: uitgaan van de kracht van de Georgiërs zelf. Projecten van SVVG worden voor en met Georgiërs uitgevoerd, waarbij wordt ingespeeld op de lokale cultuur en mentaliteit van de bevolking. In de afgelopen jaren heeft de stichting een groot netwerk opgebouwd in Georgië én in Nederland, zowel lokaal als op overheidsniveau. Dit maakt het mogelijk dat de stichting rechtstreeks hulp kan bieden en ook controle heeft over de besteding ervan.

Wat doen wij?

De mensen waar de Stichting Vrienden van Georgië zich op richt zijn de kwetsbaren in de samenleving. Zij hebben dagelijks de meeste last van de situatie waar het land nog in verkeert. Het gaat om vluchtelingen, (wees)kinderen, ouderen en gehandicapten. Maar ook projecten die zinvol zijn voor het milieu in het algemeen en de flora en fauna in het bijzonder, krijgen de volle aandacht van de Vrienden. De rijke historie van Georgië maakt het voor hen ook vanzelfsprekend om projecten op het gebied van kunst en cultuur te steunen.

Wij zijn een kleine stichting en kunnen ons dus niet op het hele land richten. In het begin willen we ons daarom richten op een bergprovincie van Georgië, genaamd Racha. Daarnaast zijn we ook actief in de hoofdstad Tiblisi. Wij geloven dat concentratie van onze inspanningen en de structurele aanpak snel vruchten zal afwerpen.

Het bestuur

Het bestuur

Evert Uitentuis- penningmeester
George Chuzischvili – lid van bestuur
Irma Alpenidze- lid van bestuur
Lydia Helwig Nazarowa – voorzitter van het bestuur

De vrijwilligers

Kees van Dun – adviseur/vrijwilliger
Doret Groenewoud – adviseur/vrijwilliger
Marijke Schrier – adviseur/vrijwilliger
Nino Sanikidze – vrijwilliger
Tamar Alpenidze – vrijwilliger
Naili Khutsishvili – vrijwilliger

Beloningsbeleid.

Al de bestuursleden van de Stichting handelen belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten voor de Stichting. Reëel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

ANBI RSIN 8139.89.036

 

Beleidsplan 2020-2025

 De Stichting zal zich de komende jaren richten op twee doelen:

De ondersteuning van alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder die onvoldoende middelen van bestaan hebben door het ontbreken van een financiële buffer of onvoldoende pensioen. Dit laatste kan veroorzaakt zijn door de enorme inflatie. Ook kunnen de kosten van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld medicijnen) dermate hoog worden dat de kosten voor de andere basisbehoeften in gevaar komen. De ondersteuning vindt plaats op de volgende manieren:

– het financieel adopteren van een aantal vrouwen,

+ het bevorderen van sociale programma in Georgië

– het pleiten voor een betere oudedagsvoorziening in Georgië

 

De ondersteuning van een aantal voorzieningen voor mensen met beperkingen. Het betreft hier de sociale gemeenschap Temi in Gremi, de Qedeli gemeenschap in Sighnaghi en een dagactiviteitencentrum in Tbilisi. Beide in het oosten van het land en de dagbesteding voor licht verstandelijke gehandicapte jongeren in Tbilisi. Deze organisaties worden geholpen met het indienen en verkrijgen van Europese en particuliere fondsen voor hun activiteiten en projecten.

 

Jaaroverzicht 2020

De eerste maanden van dit jaar begon de COVID-19 pandemie. Deze pandemie had grote invloed op de activiteiten van onze stichting. Niet alleen voor het oma/granny adoptie project maar vooral ook voor de project ondersteuning van de beide gehandicapten instellingen: de sociale gemeenschap Temi in Gremi en de Qedeli Community in Sighnaghi. In het begin leek het in Georgië nog wel mee te vallen maar in de zomer sloeg het om. Mensen en instellingen waren door de lockdown en andere beperkingen nauwelijks meer te bereiken. Geplande bezoeken vanuit Nederland moesten worden afgeblazen.

Dankzij de onvermoeibare inzet van onze lokale vrijwilligers is het gelukt om de oma’s de gewenste steun te geven. Soms was dit voor de betrokken vrouwen in die periode het enige contact.

Wel hebben we door de COVID-19 pandemie een aantal van onze oma’s en ook sponsoren verloren.

Voor de Temi Community konden we via de digitale communicatie de koppeling leggen tussen de Community en het Center for Strategic Research and Development of Georgia om de organisatie te steunen in haar opbouw als sociale onderneming. Vanuit de Stichting Kwaliteit door Iedereen hadden we vanuit de resterende middelen bij het beëindigen van deze stichting ook financiële bijdrage voor het project ontvangen.

Onze stichting werd in het begin van het jaar met een behoorlijke tegenvaller geconfronteerd. Het bedrijf dat jarenlang om niet de hosting en ondersteuning van onze website had gedaan stopte ermee. In Transip BV hebben we hiervoor een oplossing gevonden. Daar deze wel betaald moet worden en ook de bankkosten steeds verder oplopen, hebben de bestuursleden een deel van hun bijdrages omgezet in bijdrages voor de overhead.

In 2020 verscheen 1 Nieuwsbrief (december)

Met name door de eerder aangeven overlijdens kon het turbulente jaar kon worden afgesloten met een positief saldo van € 270,75.

 

 

Jaaroverzicht 2021

 Het tweede jaar van de COVID-19 pandemie. Na de grootte golf eind 2020 kwamen in 2021 nog twee golven van besmettingen over het land.  Het dodental lag vijfmaal hoger dan gemiddeld over de rest van de wereld. Ook binnen ons oma- granny adoptie project vielen een aantal slachtoffers. Door de ervaringen opgedaan in 2020 konden we echter wel beter contact onderhouden met onze “oma’s” en vrijwilligers. In het najaar lukte het een van onze bestuursleden om middels familiebezoek ondanks quarantaine en andere beperkingen ook bezoeken aan een aantal oma’s en vrijwilligers te brengen.

De contacten verliepen verder allemaal digitaal.

We konden via bemiddeling de Temi Community ondersteunen bij het technisch uitwerken van een vraag met betrekking tot solar water elementen en verwarming.

Met de Qedeli Community waren er in 2021 geen direkte contacten. Wel hebben we van hen begrepen dat ze via ander kanalen ondersteuning hebben gekregen van Nederlandse Helsinki Comité in het kader van het: COVID—19 Solidarity Program. Dit door de Europese Unie gesponsorde programma zorgde zowel voor de nodigde bescherming materiaal (dat in gevangenissen onder andere in Georgië was gemaakt) en mentale ondersteuning voor de bewoners en medewerkers van een tijdens de pandemie afgesloten gemeenschap.

In 2021 verscheen 1 Nieuwsbrief (december).

Mede door wat giften kon 2021 worden afgesloten met een positief saldo van € 448,75

 

 

Balans en jaaroverzicht 2022

Twee gebeurtenissen in 2022 hebben de nodige invloed gehad op de activiteiten van onze stichting. De eerste was de inval van het Russische leger in de Oekraïne in de nacht van  23 op 24 februari; de tweede het wegvallen van de meeste Covid-19 restricties.

De inval van het Russische leger had vooral effect op de de psychische gesteldheid van veel  ” oma’s “ in ons adopt-a -granny project. Met name bij de “oma’s “die in Gori, Kutaisi of de bergen bij de Kaukasus wonen riep de inval veel traumatische herinneringen aan de situatie in 2008 op gelukkig konden onze vrijwilligers in de meeste gevallen goede ondersteuning bieden. Dit was ook weer mogelijk omdat de reisbeperkingen die er rond Covid-19 waren opgeheven waren. Onze “oma’s “ hadden veel last van de stijgende prijzen die de oorlog ook in Georgië met zich mee bracht. Deze werden helaas niet gecompenseerd door het valuta verschil omd

at er in verhouding met de euro en de dollar ook nog een deflatie effect was van 20%.

Het wegvallen van de diverse beperkingen door de afname de Covid-19 pandemie verbeterde ook de mogelijkheden voor de uitbouw van de zelfvoorzienende en economisch noodzakelijke activiteiten van de Temi Community. Vanuit onze Stichting konden we middels een speciaal daarvoor verkregen gift bijdragen aan de realisatie van het voedingsverwerkingssysteem.

In 2022 verscheen er 1nieuwsbrief (december).

Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van €464,06.

 

Jaaroverzicht 2023

Balans en jaaroverzicht 2023

De inval van het Russische leger in de Oekraïne in de nacht van 23 op 24 februari 2022 werkte ook in 2023 sterk door. Er kwamen heel veel vluchtelingen uit Rusland naar Georgië. Zoveel zelfs dat vele Georgiërs bang waren voor een stille invasie.  De komst van al deze mensen heeft de prijzen van met name huisvesting in het hele land opgedreven. De regering van Georgië worstelde ook met deze geopolitieke spanningen en de interne verhoudingen in het land. Zeker wat betreft de wens om lid te worden van de EU.

De  hogere prijzen hadden helaas ook negatieve effecten voor onze oma’s  in ons “adopt-a granny-project “ die de prijzen verder zagen stijgen. Gelukkig konden onze vrijwilligers in de meeste gevallen goede ondersteuning bieden ook om klusjes te doen waardoor de levensomstandigheden positief werden beïnvloed.  Helaas zijn in 2023 er ook weer een paar van de oma’s in ons project overleden. Gezien de sociale omstandigheden en de hoge kosten die de begrafenissen van de betrokkenen met zich meebrachten is besloten voor deze begrafenissen een extra bijdrage te geven van 200 euro. Deze zijn betaald vanuit de reserves.

Door het wegvallen van alle beperkingen uit de Covid-19 pandemie zijn ook de activiteiten in de Temi Community weer volop tot ontwikkeling komen. Het project heeft zeker nog de nodige ondersteuning nodig. Aan het einde van het jaar zijn er activiteiten ontwikkeld om de verwarming in een aantal gebouwen te verbeteren. Wij hopen daar in 2024 ook een bijdrage te kunnen leveren.

In 2023 verscheen er 1 nieuwsbrief (december).

Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 34,98

 

Balans en jaaroverzicht 2023
Balans 1-1-2023 € 5.342,07
inkomsten uitgaven
sponsoring oma granny project € 3.227,50 Oma granny project € 2.886,00
bijdrages overhead € 324,00 bankkosten € 360,49
rente € 0,00 kosten website € 113,61
overige kosten (porto e.d.) € 156,42
Balans 31-12-2023 € 5.377,05

 

 

Comments are closed.